Contact:

hollanderwijk.com@gmail.comTelefoonnummers:

Meldpunt overlast: 14 058

Milieucontrole:       14 058

Wijkagent:       0900-8844

Elkien:             0900-9309

Alarm:                         112

Vogelwerkgroep Hollanderwijk


Ontstaan:

In februari 2007 kwam het bericht, dat tijdens het grootonderhoud van onze woningen de daken voorzien zouden worden van zogenaamde vogelschroot.  Het gevolg zou zijn, dat vooral de huismussen geen broedgelegenheden zouden hebben. Er werd een actiegroep gevormd, die op 14 mei 2007 als vogelwerkgroep de activiteiten voort gezet heeft.


Doel:

Het op peil houden van onze wijkvogels, in het bijzonder de huismus en de gierzwaluw. Daarnaast het uitbreiden van nestgelegenheden voor de huiszwaluwen (kunstnesten).

Samen met de buurtkinderen mezen de gelegenheid geven zich uit te breiden door het aanbrengen van nestkastjes, etc.

De bewoners verder kennis laten maken met vogels door het organiseren van “ vogelavonden”.


Bereikte resultaten:

-toepassing van vogelschroot afgewend, dus blijvende nestgelegenheden;

-instemming woningcorporatie aanbrengen nestdakpannen;

-aanbrengen kunstnesten voor huiszwaluwen;

-ophangen en verzorgen van nestkastjes voor mezensoorten en eventuele andere vogels;

-het vormen van een jeugdgroep die de mezennestkastjes  “beheert”. Met deze groep 1x per jaar bezoek Natuurmuseum Fryslân;

-eenmaal per jaar organiseren van een “vogelavond” voor de hele wijk.


Beleid in samenwerking met:

-Vogelbescherming Nederland te Zeist

-Bond van Friese Vogelwachten

-Gemeente Leeuwarden, afdeling Wijkzaken

-Woningcorporatie  “ Elkien”


Werkgroep en leden:

-Vanaf april 2011 vormt de Vogelwerkgroep een onderdeel van de buurtvereniging

-de leden zijn Antoon Groenewoud, Meinte Boersma, Gerrit Tuinenga en Lies Braaksma-de Jong


Contactadres:

Meinte Boersma, Ruysdaelstraat 49, telefoon 058 2136094,

e-mail: m.boersma@vestdijk.nl


Vogelwerkgroep
Musje in de Hollanderwijk

Links naar: ->Verslag schoonmaakactie         ->Mussenpagina